skip to Main Content

Theaterschool De Springplank, gevestigd aan Coninckstraat 58 3811 WK Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Theaterschool De Springplank verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voornaam

– Achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer(s)

– E-mailadres(sen)

– Bankrekeningnummer

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Theaterschool De Springplank neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle gegevens die u met Theaterschool De Springplank uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die u achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database op de beveiligde server van de hostingprovider. De data wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@theaterschooldespringplank.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Theaterschool De Springplank verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Theaterschool De Springplank verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Theaterschool De Springplank bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Indien besluit zich niet in te schrijven, dan worden uw gegevens direct verwijderd.

Als u besluit zich in te schrijven, dan worden de gegevens bewaard tot een jaar nadat u gestopt bent.

Delen van persoonsgegevens met derden

Theaterschool De Springplank verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bezoekgegevens en Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en te analyseren. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website voor een betere gebruikerservaring. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s:  Google Cloud en de GDPR  en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we u er expliciet op dat deze gegevens door Theaterschool De Springplank nooit te herleiden zijn naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin u zelf via één van de formulieren op de website zich als persoon identificeert. We koppelen bezoekgedrag overigens niet aan de ingevulde gegevens.

Delen van content op sociale netwerken

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op het sociale netwerk Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje waarmee we gebruikerservaringen op de website efficiënter kunnen maken. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor de technische werking van de site. Ook mogen wij analytics-cookies zonder toestemming plaatsen, aangezien deze anonieme gegevens over bezoek op de website doorsturen en deze geen inbreuk op uw privacy zijn. Met deze analytics cookies kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt, zodat we de website op basis van deze anonieme gegevens kunnen verbeteren, zodat u een betere gebruikservaring krijgt. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Cookies worden tijdens het bezoek aan onze website door uw browser opgeslagen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met de tool Cookiebot worden cookies geblokkeerd als u hier geen toestemming voor hebt gegeven  (m.u.v. functionele cookies). In deze cookiebar kunt u direct aanvinken welke soort cookies geplaatst mogen worden. Wilt u weten welke cookies we precies gebruiken? Onderstaand overzicht geeft u inzicht in welke cookies worden geplaatst, door welke tooling en met welk doel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Theaterschool De Springplank en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

Coninckstraat 58

3811 WK Amersfoort

info@theaterschooldespringplank.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

In het geval u het niet eens bent over hoe wij de persoonsgegevens verwerken en u komt er met ons niet uit, dan heeft u de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Theaterschool De Springplank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Theaterschool De Springplank worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Theaterschool De Springplank, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Theaterschool De Springplank.

Back To Top